Coronamaatregelen in Victory Church

Protocol betreffende de uitvoering van contactberoepen binnen Victory Church in Drachten en in Zwolle.

Op basis van de bijgaande afspraken tussen de overheid en de PKN, zullen we binnen Victory Church uitvoering geven aan bepaalde, voor de uitoefening van het beroep, essentiële contacthandelingen.

Waaronder de waterdoop, het zalven van zieken, en het handen opleggen tot genezing.

De personen die hiervoor in aangesteld zijn, zijn de pastors en de oudsten van Victory Church.

Op de website www.victorychurch.nl is te zien wie dit zijn op het moment van opstellen van dit protocol.

De volgende tekst bevat de grondslag voor dit protocol:

Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) heeft zich, mede namens de Protestantse Kerk, ingezet voor de mogelijkheid  om ook predikant/voorganger aan te merken als contactberoep. De navolgende regeling is met de overheid afgestemd.

De overheid hanteert als definitie voor contactberoepen: beroepen waarbij het niet mogelijk is ten minste anderhalve meter afstand te houden tot de klant of patiënt. 

Bij bepaalde liturgische handelingen is het (nagenoeg) onmogelijk om de anderhalve meter in acht te nemen. Om deze reden adviseert het CIO kerkgenootschappen om in hun protocol op te nemen welke functionarissen (zoals voorgangers) als contactberoep ten behoeve van bepaalde liturgische handelingen worden aangemerkt. 

Hierbij kan de kerk zich beroepen op een artikel 2.2 lid 2c van de noodverordening die vanaf 1 juni van kracht is. Dit artikel stelt dat bij de uitoefening van contactberoepen het in acht nemen van de veilige afstand van anderhalve meter niet van toepassing is. 

Of een kerkgenootschap dit van toepassing acht voor hun predikanten/voorgangers is ter beoordeling van de desbetreffende kerk. Als men hiertoe besluit moet dit wel expliciet vermeld worden in het gebruiksplan van de gemeente.  

Op grond van deze ontwikkeling zien wij ruimte om predikant/voorganger te beschouwen als contactberoep. Het gaat hierbij om het verrichten van liturgische handelingen (‘bepaalde functie’) zoals 

  • dopen
  • bevestiging van ambtsdragers
  • huwelijks (in)zegening
  • ziekenzalving

Dit betekent dat bij deze – en uitsluitende bij deze! – liturgische handelingen de anderhalve meter tijdens het verrichten van deze handeling niet in acht behoeft te worden genomen.

Wel voegen wij hieraan toe, dat niemand hiertoe gedwongen mag worden. Mochten voorganger of gemeentelid de anderhalve meter tijdens de liturgische handeling wel willen handhaven, dan dient dit te worden gerespecteerd. Dopen is dan mogelijk door gebruik te maken van ‘een verlengde arm met een doopschelp. Zegenen kan op anderhalve meter afstand.

Daar de noodverordening per 1 juni is ingegaan, achten wij het verantwoord deze wijziging per direct in te laten gaan.