Privacy Statement

Via onze website www.victorychurch.nl en onze Facebookpagina wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van de kerkelijke gemeente. Victory Church hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto’s op de website. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Doel van verwerking
Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten etc.

Privacy
Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op de website en onze facebookpagina gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor uitoefening van hun eventuele functie. Hierin wordt een zo zorgvuldige mogelijke afweging gemaakt. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam @victorychurch.nl.

Foto’s
Foto’s van kerkelijke activiteiten worden gedeeld via Facebook en de website. Gemeenteleden/bezoekers zijn geïnformeerd bij betreding van het gebouw. Bij publicatie van foto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing.

Bezwaar
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, dan kunt u dat ( indien u wilt, met opgaaf van de reden) kenbaar maken d.m.v. het contactformulier op de website. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van het portal.

Gebruik persoonsgegevens
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de administratie via het contactformulier.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.